Przedmiot działania

Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą jako ośrodek wsparcia dziennego pobytu, typu A, B i C, realizującą zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w postaci świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
ŚDS „Przystań” realizuje swoje zadania współpracując zwłaszcza z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu  Świętokrzyskim, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim oraz innymi związkami wyznaniowymi, podmiotami leczniczymi, jednostkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, placówkami oświatowymi, kulturalnymi oraz innymi podmiotami. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi obojga płci i działa jako ośrodek dziennego pobytu typu A, B i C. W ramach ilości miejsc  ŚDS zapewnia dwa miejsca na pobyt całodobowy w ŚDS typ B i C dla uczestników, którzy już korzystają z jego usług na podstawie decyzji kierującej na pobyt w ŚDS.

W ramach ŚDS typ A, w wyznaczonych dniach i godzinach popołudniowych, funkcjonuje Środowiskowy Klub „Trzykrotka”. Klub do realizacji swoich zadań wykorzystuje pomieszczenia i sprzęt ŚDS, który przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pozostających pod stałą kontrolą psychiatryczną.

Dodaj komentarz