Tryb kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy „PRZYSTAŃ”

Przebieg przyjęcia do Ośrodka:

Uczestnik przyjmowany jest do ŚDS na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22.

Przed przyjściem do ŚDS, osoba zainteresowana przychodzi do ośrodka, celem zapoznania się z placówką jak również z zasadami pobytu. Pracownik ośrodka przekazuje osobie zainteresowanej i/lub jej opiekunowi informacje o zasadach funkcjonowania Domu, zakresie usług, jak i ewentualnej odpłatności za ośrodek, zależnej od wysokości dochodu.

Po wyrażeniu zgody przez osobę zainteresowaną i/lub jej opiekuna na korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS ustala się termin rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz informuje o niezbędnych dokumentach.

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o występujących zaburzeniach psychicznych i/lub niepełnosprawności intelektualnej,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS. Uczestnicy niepełnosprawni ruchowo powinni na zaświadczeniu posiadać informację o sprawności w zakresie samodzielnego poruszania się,
  • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS i/lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jeżeli osoba takie posiada,
  • dokumenty, na podstawie których ustalona zostanie sytuacja materialna,
  • dokumenty dotyczące przebiegu leczenia inne niż zaświadczenie od lekarza psychiatry (o ile takie posiada), zwłaszcza dotyczy to osób dodatkowo chorujących na schorzenia: np. neurologiczne, okulistyczne, laryngologiczne, itp.

W wyznaczonym terminie pracownik socjalny MOPS przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy oraz ustala aktualną sytuację socjalno-bytową osoby w jej miejscu zamieszkania. Podczas wywiadu osoba zainteresowana składa wniosek o korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS.

Dodaj komentarz