Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań”.

Data publikacji strony internetowej: 2020.07.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Gałczyńska,-DYREKTOR ŚDS, e-mail jgalczynska@sdsostrowiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41/2627047. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek – siedziba: Środowiskowy Dom Samopomocy „PRZYSTAŃ ul. Iłżecka 33

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Iłżeckiej (1 wejście główne, 1 wejście boczne). Do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1,2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W chwili obecnej nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka.

2. Budynek: Środowiskowy Dom Samopomocy „PRZYSTAŃ os. Pułanki

Do budynku prowadzi 1 wejście: od ul. Tadeusza Jasińskiego. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy, natomiast jest schodołaz przeznaczony do transportu osób poruszających się na wózkach do pomieszczeń Ośrodka znajdujących się w podpiwniczeniu. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w podpiwniczeniu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i podpiwniczeniu. Osoby niepełnosprawne mogą parkować bezpośrednio przed budynkiem na terenie ŚDS.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W chwili obecnej nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka.