Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań”

Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań”.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
 • niektóre materiały tekstowe nie maja prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • niektóre pliki dołączane do artykułów zapisane najczęściej w formacie PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Kotowska-dyrektor ŚDS.
 • E-mail: bkotowska@sdsostrowiec.pl
 • Telefon: 41 2627047

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek – siedziba: Środowiskowy Dom Samopomocy „PRZYSTAŃ” ul. Iłżecka 33

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Iłżeckiej (1 wejście główne, 1 wejście boczne). Do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1,2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W chwili obecnej nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka.

2. Budynek: Środowiskowy Dom Samopomocy „PRZYSTAŃ” os. Pułanki

Do budynku prowadzi 1 wejście: od ul. Tadeusza Jasińskiego. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy, natomiast jest schodołaz przeznaczony do transportu osób poruszających się na wózkach do pomieszczeń Ośrodka znajdujących się w podpiwniczeniu. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w podpiwniczeniu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i podpiwniczeniu. Osoby niepełnosprawne mogą parkować bezpośrednio przed budynkiem na terenie ŚDS.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W chwili obecnej nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka.

Dodaj komentarz