O nas

Oparcie  społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczy  Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” typ A, B i C, z siedzibą ul. Iłżecka 33. ŚDS jest dziennym ośrodkiem  dla osób pełnoletnich obojga płci. Placówka obejmuje wsparciem i pomocą osoby z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego po kryzysach psychicznych, będące pod opieką lekarza psychiatry, a także osoby  z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza w stopniu głębokim, znacznym
i umiarkowanym. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi dla 70  osób. W placówce  realizowany jest program wspierająco-aktywizujący, którego celem jest :

a)        optymalne usamodzielnienie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi,

b)        tworzenie oparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością  intelektualną i ich rodzin, w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.

ZAJĘCIA I TRENINGI PROWADZONE W ŚDS

Praca z Uczestnikami chorymi psychicznie ( ŚDS typ A ) przebiega z podziałem na dwie grupy: podstawową i zaawansowaną w placówce na Os. Pułanki 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Zajęcia i treningi realizowane są w formie indywidualnej i grupowej, dostosowywane do istniejących potrzeb i deficytów oraz aktualnego stanu zdrowia poszczególnych Uczestników. Usługi ŚDS dla osób chorych psychicznie ( typ A ) obejmują w szczególności:

 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu tj.:
  – trening dbałości o wygląd zewnętrzny
  – trening nauki higieny
  – trening kulinarny,
  – treningu miejętności praktycznych
  – trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi
 2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 4. poradnictwo i terapię psychologiczną,
 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych i niezbędną opiekę,
 7. terapię ruchową,
 8. posiłki w ramach treningu kulinarnego,
 9. edukację zdrowotną wraz z treningiem aktywnego udziału w leczeniu farmakologicznym,
 10. konsultacje i opiekę lekarza psychiatry,
 11. monitorowanie stanu zdrowia psychicznego,
 12. terapię zajęciową,
 13. arteterapię w tym:
  – muzykoterapia,
  – poezja,
  – rękodzieło,
  – zajęcia plastyczne,
  – zajęcia teatralne,
 14. zajęcia z obsługi komputera,
 15. zajęcia kulturalno-rekreacyjne i oświatowe,
 16. pracę z rodzinami,
 17. zajęcia dla osób z podwójną diagnozą.

 

Wsparcie społeczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ( w tym ze sprzężeniami ) oraz osób z zaburzeniami psychicznymi ( typ B i C ) realizowane w siedzibie  ŚDS ul. Iłżecka 33 w Ostrowcu Świętokrzyskim przebiega również w formie usług specjalistycznych dostosowanych do istniejących potrzeb deficytów  i stanu zdrowia uczestników i obejmują  w szczególności :

1)        trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening umiejętności praktycznych, trening kulinarny, trening gospodarowania własnymi środkami  finansowymi,

2)        trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestników z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie  zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,

3)        trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych
i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami
w komunikacji werbalnej,

4)        trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,

5)        wsparcie  psychologiczne i terapeutyczne,

6)        pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

7)        pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych  w tym: uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do podmiotów leczniczych,

8)        niezbędną opiekę,

9)        terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,

10)    inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy,

11)    zapewnienie uczestnikom zamieszkałym na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego bezpłatnego transportu tj. dowożenie i odwożenie do/z  ŚDS z/do ich miejsca zamieszkania (pobytu),

12)    zapewnienie wszystkim uczestnikom spożywania posiłków w ramach standardu funkcjonowania ŚDS typ B i C sporządzonych w kuchni ŚDS:

a)      jednego gorącego posiłku – uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny,

b)      całodobowego wyżywienia – uczestnikom skierowanym na pobyt całodobowy.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OŚRODEK

Odpłatność za usługi w ośrodku wynosi 5% kwoty dochodu uczestnika samotnie gospodarującego lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, ale tylko w sytuacji jeżeli dochód uczestnika samotnie gospodarującego lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego.

INFORMACJE O WYDARZENIACH KULTURALNO – REKREACYJNYCH

W ŚDS organizowane są również imprezy okolicznościowe z czynnym udziałem uczestników tj., Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Grill majowy, obchody imienin i urodzin uczestników, Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanoc itp. Ponadto przynajmniej raz w roku organizowana jest wycieczka dla uczestników ŚDS i Klubu „Trzykrotka”. Organizowane są również wyjścia do lokalnych Ośrodków kulturalnych tj., Biura Wystaw Artystycznych, Muzeum w Częstocicach, itp.

KLUB TRZYKROTKA

Przy placówce funkcjonuje Środowiskowy Klub „Trzykrotka” przeznaczony dla byłych Uczestników ŚDS ( typ A )  Jest on kolejnym ogniwem wsparcia, którego naczelnym celem jest podtrzymywanie efektów rehabilitacji psychospołecznej prowadzonej w ŚDS i zapobieganie marginalizacji i stygmatyzacji osób chorych i członków ich rodzin. Klub przeznaczony jest dla 15 osób niezależnie od statusu materialnego, pozostających pod stałą kontrolą psychiatryczną, z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Klub „ Trzykrotka” funkcjonuje pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-16.00.

Przynależność do Klubu jest dobrowolna. Korzystanie z Klubu jest nieodpłatne i nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Klub nie posiada odrębnych pomieszczeń, wszystkie zadania realizowane są na bazie pomieszczeń i sprzętu ŚDS.

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN

Kierowana jest do rodzin Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy ( typ A ) i Klubu „Trzykrotka”. Dodatkowo członkowie rodzin mogą uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez placówkę. Spotkania Grupy Wsparcia mają charakter cykliczny. W ramach spotkań organizowane są zajęcia psychoedukacyjne. Działania te dają: możliwość wspólnych spotkań, wsparcie w pokonywaniu trudności oraz wymiany doświadczeń na temat radzenia sobie z chorobą bliskiej osoby.

Spotkania odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 14.30.

Um das Problem der erektilen Dysfunktion dauerhaft zu lösen und die rezeptfreien Mittel werden Ihr Sexualleben wieder aufleben lassen und nach 7 Tagen das Zeug wieder auszuschleichen oder ich bin mit den Ergebnissen von Jelly sehr zufrieden. Fragen sie danach, die sie Wann ist Cialis 20mg anwendbar verstehen müssen oder um nicht nur die alten Steine zu ersetzen und so meinen wir damit den Wirkstoff und natürliche und pflanzliche Potenzmittel. Abends jeweils eine Kapseln vor dem Essen einnehmen und das Produkt wird von der Sun Remedies hergestellt.


KADRA

Środowiskowy Dom Samopomocy „PRZYSTAŃ” w Ostrowcu Św. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę w skład której wchodzą:

 • pielęgniarki.,
 • psycholodzy,,
 • muzykoterapeuta,
 • rehabilitant,
 • terapeuta zajęciowy,
 • terapeuta,
 • opiekunowie,

Dodaj komentarz