O nas

Oparcie  społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczy  Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” typ A, B i C, z siedzibą ul. Iłżecka 33. ŚDS jest dziennym ośrodkiem  dla osób pełnoletnich obojga płci. Placówka obejmuje wsparciem i pomocą osoby z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego po kryzysach psychicznych, będące pod opieką lekarza psychiatry, a także osoby  z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza w stopniu głębokim, znacznym
i umiarkowanym. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi dla 70  osób. W placówce  realizowany jest program wspierająco-aktywizujący, którego celem jest :

a)        optymalne usamodzielnienie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi,

b)        tworzenie oparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością  intelektualną i ich rodzin, w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.

ZAJĘCIA I TRENINGI PROWADZONE W ŚDS

Praca z Uczestnikami chorymi psychicznie ( ŚDS typ A ) przebiega z podziałem na dwie grupy: podstawową i zaawansowaną w placówce na Os. Pułanki 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Zajęcia i treningi realizowane są w formie indywidualnej i grupowej, dostosowywane do istniejących potrzeb i deficytów oraz aktualnego stanu zdrowia poszczególnych Uczestników. Usługi ŚDS dla osób chorych psychicznie ( typ A ) obejmują w szczególności:

 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu tj.:
  – trening dbałości o wygląd zewnętrzny
  – trening nauki higieny
  – trening kulinarny,
  – treningu miejętności praktycznych
  – trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi
 2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 4. poradnictwo i terapię psychologiczną,
 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych i niezbędną opiekę,
 7. terapię ruchową,
 8. posiłki w ramach treningu kulinarnego,
 9. edukację zdrowotną wraz z treningiem aktywnego udziału w leczeniu farmakologicznym,
 10. konsultacje i opiekę lekarza psychiatry,
 11. monitorowanie stanu zdrowia psychicznego,
 12. terapię zajęciową,
 13. arteterapię w tym:
  – muzykoterapia,
  – poezja,
  – rękodzieło,
  – zajęcia plastyczne,
  – zajęcia teatralne,
 14. zajęcia z obsługi komputera,
 15. zajęcia kulturalno-rekreacyjne i oświatowe,
 16. pracę z rodzinami,
 17. zajęcia dla osób z podwójną diagnozą.

 

Wsparcie społeczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ( w tym ze sprzężeniami ) oraz osób z zaburzeniami psychicznymi ( typ B i C ) realizowane w siedzibie  ŚDS ul. Iłżecka 33 w Ostrowcu Świętokrzyskim przebiega również w formie usług specjalistycznych dostosowanych do istniejących potrzeb deficytów  i stanu zdrowia uczestników i obejmują  w szczególności :

1)        trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening umiejętności praktycznych, trening kulinarny, trening gospodarowania własnymi środkami  finansowymi,

2)        trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestników z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie  zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,

3)        trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych
i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami
w komunikacji werbalnej,

4)        trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,

5)        wsparcie  psychologiczne i terapeutyczne,

6)        pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

7)        pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych  w tym: uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do podmiotów leczniczych,

8)        niezbędną opiekę,

9)        terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,

10)    inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy,

11)    zapewnienie uczestnikom zamieszkałym na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego bezpłatnego transportu tj. dowożenie i odwożenie do/z  ŚDS z/do ich miejsca zamieszkania (pobytu),

12)    zapewnienie wszystkim uczestnikom spożywania posiłków w ramach standardu funkcjonowania ŚDS typ B i C sporządzonych w kuchni ŚDS:

a)      jednego gorącego posiłku – uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny,

b)      całodobowego wyżywienia – uczestnikom skierowanym na pobyt całodobowy.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OŚRODEK

Odpłatność za usługi w ośrodku wynosi 5% kwoty dochodu uczestnika samotnie gospodarującego lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, ale tylko w sytuacji jeżeli dochód uczestnika samotnie gospodarującego lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego.

INFORMACJE O WYDARZENIACH KULTURALNO – REKREACYJNYCH

W ŚDS organizowane są również imprezy okolicznościowe z czynnym udziałem uczestników tj., Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Grill majowy, obchody imienin i urodzin uczestników, Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanoc itp. Ponadto przynajmniej raz w roku organizowana jest wycieczka dla uczestników ŚDS i Klubu „Trzykrotka”. Organizowane są również wyjścia do lokalnych Ośrodków kulturalnych tj., Biura Wystaw Artystycznych, Muzeum w Częstocicach, itp.

KLUB TRZYKROTKA

Przy placówce funkcjonuje Środowiskowy Klub „Trzykrotka” przeznaczony dla byłych Uczestników ŚDS ( typ A )  Jest on kolejnym ogniwem wsparcia, którego naczelnym celem jest podtrzymywanie efektów rehabilitacji psychospołecznej prowadzonej w ŚDS i zapobieganie marginalizacji i stygmatyzacji osób chorych i członków ich rodzin. Klub przeznaczony jest dla 15 osób niezależnie od statusu materialnego, pozostających pod stałą kontrolą psychiatryczną, z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Klub „ Trzykrotka” funkcjonuje pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-16.00.

Przynależność do Klubu jest dobrowolna. Korzystanie z Klubu jest nieodpłatne i nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Klub nie posiada odrębnych pomieszczeń, wszystkie zadania realizowane są na bazie pomieszczeń i sprzętu ŚDS.

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN

Kierowana jest do rodzin Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy ( typ A ) i Klubu „Trzykrotka”. Dodatkowo członkowie rodzin mogą uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez placówkę. Spotkania Grupy Wsparcia mają charakter cykliczny. W ramach spotkań organizowane są zajęcia psychoedukacyjne. Działania te dają: możliwość wspólnych spotkań, wsparcie w pokonywaniu trudności oraz wymiany doświadczeń na temat radzenia sobie z chorobą bliskiej osoby.

Spotkania odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 14.30.


KADRA

Środowiskowy Dom Samopomocy „PRZYSTAŃ” w Ostrowcu Św. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę w skład której wchodzą:

 • pielęgniarki.,
 • psycholodzy,,
 • muzykoterapeuta,
 • rehabilitant,
 • terapeuta zajęciowy,
 • terapeuta,
 • opiekunowie,